• 12 de juny. L'Antoine ha obert una botigueta!

  12 Juin. J'ouvre une petite épicerie!

  Nooo... estem de camí cap a Tana un altre cop, un viatge molt llarg i dur...

  Nann... Nus sommes en chemin direction Tana une autre foi, un voyage long et éprouvant... 

  ... amb possibilitat de tot, fins i tot d'intentar refrescar-se una mica...

  ... tout est possible, on essaye de se rafraichir un peu...

  ... amb paisatges preciosos, lluny ja de la costa, amb el capvespre que s'apropa...

  ... et avec des paysages superbes, déjà loin de la côte, avec le couché de soleil qui s'appproche...

  I després de més de 12 hores en el gran, espaiós i còmode taxi-brousse, arribem a Antsirabe! una ciutat molt bonica i tranquil·la, amb moltíssims pousse-pousses!

  Et après plus de 12 heures dans le grand, spacieux et comode taxi-brousse, nous arrivons à Antsirabe! Une villetrès jolie et tranquille, avec plein de pousse-pousse!

  Amb mercats per perdre-s'hi, menjar i trobar-hi de tot!

  Avec des marchés à s'y perdre, manger et trouver de tout!

  I, una mica apartat, el llag Andraikipa, ideal per passejar en el dia que ens donem de descans després d'un llarg viatge...

  Puis, une petite aparté, le lac Andraikipa, idéal pour passer un jour à se reposer après un long voyage...

  Els habitants preparen els camps d'arròs...

  Les habitants préparent déjà les rizières...

   


  votre commentaire
 • 11 de juny. Tornem a estar a una ciutat, Morondava. La carretera és molt nova, i els senyals de trànsit pintats també... però el mitjà de transport més comú segueix sent el pousse-pousse o vélo-pousse...

  11 Juin. Nous retournons en ville, Morondava. La route est neuve, et les panneaux sont peints... mais le moyen de transport le plus commun reste le pousse-pousse ou vélo-pousse...

  Allée des Baobabs!

  Allée des Baobabs!

  I els mercats al costat de la carretera on s'hi pot trobar de tot, també són com sempre...

  Et les marchés à côté de la route où l'on peut trouver de tout sont aussi comme toujours...

  Allée des Baobabs!

  El motiu de la nostra visita aquí és per veure un dels tresors de Madagascar, els Baobabs, diferents dels del continent, molt alts...

  La raison de notre visite ici est pour voir un des trésor de Madagascar, les Baobabs, différents de ceux du continent, très grands... 

  Allée des Baobabs!

  Hi han moltes llegendes al voltant d'ells... diuen que Déu, enfadat amb la hiena per la seva gelosia, li va llançar un arbre que va caure del revés, el Baobab, amb les arrels a dalt... o que els Baobabs són en realitat els braços petrificats de guerrers gegants... o que a la perruquera d'arbres se li'n va anar la mà...

  Et il y a beaucoup de légende à leur propos... On dit que Dieu, en colère contre la hyène pour sa jalousie, lança un arbre qui tomba à l'envers, le Baobab, avec les racines en haut... Ou que les Baobabs sont en réalité les bras pétrifiés de géants guerriers... Ou que le coiffeur d'arbres s'est laché...

  Allée des Baobabs!

  Sigui com sigui, aquest és un lloc especial... l'avinguda dels Baobabs...

  Peut importe la légende, c'est un lieu spécial... l'avenue des Baobabs...

  Allée des Baobabs!

  Alguns tenen la sort d'estar aprop d'ells cada dia, prenent un bany als seus peus, jugant, passejant, de tornada amb els cubells plens...

  Certains ont la chance d'être à côté d'eux chaque jour, prenant un bain à leur pied, jouant, marchant, revenant avec des seaux pleins...

  Allée des Baobabs!

  Allée des Baobabs!

  Allée des Baobabs!

  Allée des Baobabs!

  Allée des Baobabs!

  I nosaltres tenim la sort de ser els únics turistes i disfrutem del silenci...

  Et nous avons la chance d'être les uniques touristes et apprécions le silence...

  Allée des Baobabs!

  Un petit poblat anima l'avinguda...

  Un petit village anime l'avenue...

  Allée des Baobabs!

  ... i ven els fruits dels Baobabs...

  ... et vend les fruits des Baobabs...

  Allée des Baobabs!

  Les hores passen, i el sol també...

  Les heures passent ainsi que le soleil...

  Allée des Baobabs!

  Allée des Baobabs!

  Allée des Baobabs!

  Allée des Baobabs!

  Allée des Baobabs!

  Abans de marxar, una gran abraçada per un gran arbre...

  Avant de partir, une accollade avec un d'eux...

  Allée des Baobabs!

  Allée des Baobabs!


  1 commentaire
 • 21-06-2012


  votre commentaire

 • 2 commentaires